Klachten

De meeste patiënten zijn tevreden over hun orthodontist. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Praat met uw orthodontist. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) terecht. Hier leggen we graag uit wat we voor u kunnen betekenen.

Vraag om een verhelderend gesprek met uw orthodontist. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. De orthodontist kan uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan.

Als u er samen niet uitkomt, kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900 20 25 012, € 0,15 per minuut). Het TIP is opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De TIP-medewerker kan u verder adviseren.

Als u besluit uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen, kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling. Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De KNMT kan:

• Een bemiddelende rol spelen – voordeel van bemiddeling is, dat onder leiding van twee deskundigen van de Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Indien nodig kan er een mondonderzoek plaatsvinden. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is daarmee het probleem opgelost.

• Overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak – als bemiddeling niet op prijs wordt gesteld of als een bemiddelingspoging niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de KNMT vragen om een formele behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw orthodontist worden dan uitgenodigd voor een gesprek over uw klacht. Enige weken later zullen beide partijen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de uitspraak.

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u opvragen bij de KNMT. Dat kan schriftelijk via Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein. Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoon 0900 20 25 012 (€ 0,15 per minuut). Klik hier voor meer informatie en het klachtenformulier.